EMC Keuring

Bent u leverancier van elektr(on)ische apparaten of apparaten die elektronische componenten bevatten? Mogelijk krijgt u dan te maken met CE-markering. Als fabrikant bent u de eerst verantwoordelijke voor CE-markering. Importeert u producten van buiten de EU, dan moet u erop toezien dat de buitenlandse fabrikant de CE-markering heeft toegepast volgens de richtlijn. Ook distributeurs moeten producten controleren op CE-markering.

EMC

Richtlijn 2014/30/EU begrenst de elektromagnetische emissies van uitrusting (apparatuur en vaste installaties) om te voorkomen dat de uitrusting storingen bij andere uitrustingen veroorzaken of zelf door storingen wordt beïnvloed.

Apparaten en installaties met CE-markering zijn vrij verhandelbaar in de hele Europese Economische Ruimte (EER).

Definitie elektromagnetische compatibiliteit

Elektromagnetische compatibiliteit is het vermogen van uitrusting om in een elektromagnetische omgeving bevredigend te functioneren, zonder zelf elektromagnetische storingen te veroorzaken die ontoelaatbaar zijn voor andere uitrusting in die omgeving. Meestal gaat het om elektr(on)ische apparaten en installaties die elektr(on)ische componenten bevatten.

Essentiële eisen

De uitrusting moet voldoen aan de essentiële eisen als beschreven in bijlage I van de richtlijn. Deze bestaan uit algemene eisen voor apparatuur en specifieke eisen voor vaste installaties. Er geldt een 'vermoeden van overeenstemming' dat de uitrusting voldoet aan de richtlijn, als die overeenstemt met de toepasselijke geharmoniseerde normen. In Nederland kunt u deze normen aanvragen bij het normalisatie-instituut NEN.

Bijzonderheden

Het is mogelijk dat voor uitrusting die onder de EMC-richtlijn valt, ook andere CE-richtlijnen gelden, zoals de Laagspanningsrichtlijn en de RoHS-richtlijn. Artikel 7 t/m 11 beschrijven de wettelijke verplichtingen voor fabrikanten, importeurs en distributeurs van uitrusting. Deze verplichtingen gaan over:

  • conformiteit(sbeoordeling) van de producten;
  • technische documentatie;
  • veligheidsinstructies en -informatie;
  • vermelding van product-identificatienummers en naam/postadres van de fabrikant en importeur op het product;
  • CE-markering;
  • EU-conformiteitsverklaring.

De instructies en informatie moeten in een taal die gebruikers van het product gemakkelijk kunnen begrijpen.

Conformiteitsbeoordeling

U moet de conformiteit van uw apparaten aantonen. Dit kan door een interne productiecontrole of door een EU-typeonderzoek gevolgd door conformiteit met het type op basis van interne productiecontrole. De procedures vindt u in bijlagen II en III van de richtlijn. Voor een EU-typegoedkeuring moet u een 'notified body’ inschakelen. Stemmen de apparaten overeen met de richtlijn? Dan verstrekt de notified body een certificaat aan u. In alle gevallen blijft de fabrikant verantwoordelijk dat de apparaten overeenstemmen met de eisen van de richtlijn.

Technische documentatie

De richtlijn eist dat u technische documentatie opstelt over het ontwerp en de vervaardiging van het apparaat. De documentatie maakt beoordeling mogelijk van de overeenstemming van het apparaat met de richtlijn. Deel 1 van bijlage IV van de richtlijn noemt de documenten die minimaal aanwezig moeten zijn.

Onze expertise

Om de conformiteit te kunnen beoordelen is het nodig om de normen te kennen en over de juiste meetresultaten te beschikken. Wij houden al tijdens de ontwikkeling rekening met deze vereisten zodat er achteraf geen verrassingen zijn.

Adres

Van der Zaenlaan 50
1215 SJ Hilversum

KvK Gooi en Eemland: 50656627
BTW nummer: NL8228.59.051B01
Bank (ABN-AMBO): NL79ABNA041260503

Contact

T: +31 (0)35 712 33 90
M:+31 (0)6 169 54 549 
E: info@lapisit.nl

Over ons

Lapis IT - Internet Of Things ontwerpt, ontwikkeld en produceert ruim 20 jaar PCB's en printplaten in enkele stuks en grote partijen.